Παράγοντες που επηρεάζουν τη χρήση γαλλικών δάνειων λέξεων στη νέα ελληνική γλώσσα: μια έρευνα στις ψευδόφιλες μονάδες - Université Paul Valéry Montpellier 3 Accéder directement au contenu
Communication Dans Un Congrès Année : 2013

Παράγοντες που επηρεάζουν τη χρήση γαλλικών δάνειων λέξεων στη νέα ελληνική γλώσσα: μια έρευνα στις ψευδόφιλες μονάδες

Factors affecting the use of French loanwords in Modern Greek: a survey of false friends

Facteurs affectant l'utilisation de mots d'emprunt français en grec moderne : une étude des faux amis

Résumé

Object of the present study are French Loanwords which occur as False Friends in Modern Greek. The specific research aims to examine the factors which influence their use by native speakers of Greek. In particular, we deal with the frequency and the propriety of use of French False Friends. We categorised the sample lexical units into ten semantic fields and we set control variables such as gender, age, education, status, knowledge of foreign languages. Based on the results of the research, we point out the need for systematic and methodical teaching of Loanwords and especially of False Friends in Greek.
Fichier principal
Vignette du fichier
Varvara Pyromali Facteurs influencant lutilisation demprunts lexicaux francais en grec moderne.pdf (298.46 Ko) Télécharger le fichier
Origine : Fichiers produits par l'(les) auteur(s)

Dates et versions

hal-03247349 , version 1 (31-08-2021)

Identifiants

  • HAL Id : hal-03247349 , version 1

Citer

Varvara Pyromali. Παράγοντες που επηρεάζουν τη χρήση γαλλικών δάνειων λέξεων στη νέα ελληνική γλώσσα: μια έρευνα στις ψευδόφιλες μονάδες. 11th International Conference on Greek Linguistics, University of the Aegean, Sep 2013, Rhodes, Greece. pp.1449-1461. ⟨hal-03247349⟩
91 Consultations
40 Téléchargements

Partager

Gmail Facebook X LinkedIn More