Το κίνημα του Γαλλικού Ιμπρεσιονισμού μέσα από τα μάτια των παιδιών - Université Paul Valéry Montpellier 3 Accéder directement au contenu
Communication Dans Un Congrès Année : 2022

Το κίνημα του Γαλλικού Ιμπρεσιονισμού μέσα από τα μάτια των παιδιών

The French Impressionist movement through the eyes of children

Le mouvement impressionniste français à travers les yeux des enfants

Résumé

Το παρόν διδακτικό σενάριο εμπνεύστηκε από το πολιτιστικό πρόγραμμα με τίτλο «Το κίνημα του Γαλλικού Ιμπρεσιονισμού μέσα από τα μάτια των παιδιών» που υλοποιήθηκε στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου Αττικής στα πλαίσια του μαθήματος των Γαλλικών σε συνεργασία με την εκπαιδευτικό των εικαστικών. Το θέμα του στηρίχθηκε στην ανάγκη των μαθητών να έρθουν σε επαφή με την τέχνη και να γνωρίσουν τον Γαλλικό Ιμπρεσιονισμό και τους εκπροσώπους του μέσα από διερευνητικού, βιωματικού και διαδραστικού τύπου παιγνιώδεις δραστηριότητες εντός της σχολικής τάξης. Οι μαθητές, σε ένα περιβάλλον αλληλεπίδρασης και συνεργασίας, καλούνται να οργανώσουν μια εικονική ξενάγηση στο μουσείο Orsay του Παρισιού για τον Γερμανό φίλο τους που έρχεται στη γαλλική πρωτεύουσα, συμμετέχοντας ενεργά στην αποκωδικοποίηση, τη χρήση, τη δημιουργία και την ανάλυση γραπτών, προφορικών και πολυτροπικών κειμένων. Οι μαθητές ανακαλούν και κάνουν χρήση λεξιλογίου σχετικού με τα χρώματα, τα προσδιοριστικά επίθετα, τα επιρρήματα τόπου, ερευνούν το διαδίκτυο, καταγράφουν πληροφορίες, κατανοούν και παράγουν γραπτό και προφορικό λόγο αξιοποιώντας την ψηφιακή τεχνολογία. Η διδασκαλία της ξένης γλώσσας γίνεται παιχνίδι που αναδεικνύει τον ρόλο της τέχνης. Ο σχεδιασμός του σεναρίου βασίστηκε στο μοντέλο της ανεστραμμένης τάξης εφαρμόζοντας μια παιδαγωγική του γραμματισμού μέσα σε ένα μαθητοκεντρικό, διαπολιτισμικό και διαφοροποιημένο πλαίσιο εργασίας που καλλιεργεί την κριτική σκέψη διαμέσου της ευαισθητοποίησης των μαθητών σχετικά με την τέχνη και την ψυχαγωγία. Οι μαθητές, με οδηγό και εμψυχωτή τον καθηγητή τους, αξιοποιώντας την τέχνη μέσω της γαλλικής γλώσσας, εμπλέκονται σε παιγνιώδεις δράσεις που σχετίζονται με τη ζωή τους, την καθημερινότητα και το ευρύτερο κοινωνικοπολιτισμικό περιβάλλον τους και προετοιμάζονται αποτελεσματικότερα για μια πολυγλωσσική, πολυπολιτισμική και πολυμεσική κοινωνία. Το ΕΠΣ-ΞΓ (2016), το οποίο αναφέρεται σε επικοινωνιακούς δείκτες για ανάπτυξη ψηφιακού γραμματισμού, αποτελεί σημείο αναφοράς, καθώς ενισχύει τις ψηφιακές δεξιότητες που συνιστούν απαραίτητα εφόδια για τη γενιά των «ψηφιακών γηγενών».
The present teaching scenario was inspired by the cultural programme entitled "The French Impressionist movement through the eyes of children", which was implemented at the 2nd Primary School of Heraklion Attica in the context of the French language course in collaboration with the teacher of visual arts. Its theme was based on the need for students to come into contact with art and to get to know French Impressionism and its representatives through exploratory, experiential and interactive playful activities within the classroom. In an environment of interaction and collaboration, students are invited to organise a virtual tour of the Orsay Museum in Paris for their German friend who is visiting the French capital, actively participating in the decoding, use, creation and analysis of written, spoken and multimodal texts. Students recall and use vocabulary related to colours, adjective modifiers, adverbs of place, research the internet, record information, understand and produce written and spoken language using digital technology. Foreign language teaching becomes a game that highlights the role of art. The scenario design was based on the inverted classroom model applying a literacy pedagogy within a student-centred, intercultural and differentiated working context that fosters critical thinking through raising students' awareness of art and entertainment. Students, guided and encouraged by their teacher, using art through the French language, engage in playful activities related to their lives, their everyday life and their wider socio-cultural environment and prepare themselves more effectively for a multilingual, multicultural and multimedia society. The Unified Curriculum for Foreign Language Studies (2016), which refers to communicative indicators for digital literacy development, is a reference point as it reinforces digital skills that are essential assets for the generation of 'digital natives'.
Le présent scénario pédagogique a été inspiré par le programme culturel intitulé "Le mouvement impressionniste français à travers les yeux des enfants", qui a été mis en œuvre à la 2e école primaire d'Héraklion Attique dans le cadre du cours de français en collaboration avec le professeur d'arts plastiques. Son thème était basé sur la nécessité pour les élèves d'entrer en contact avec l'art et d'apprendre à connaître l'impressionnisme français et ses représentants par le biais d'activités ludiques exploratoires, expérimentales et interactives au sein de la classe. Dans un environnement d'interaction et de collaboration, les élèves sont invités à organiser une visite virtuelle du musée d'Orsay à Paris pour leur ami allemand en visite dans la capitale française, participant activement au décodage, à l'utilisation, à la création et à l'analyse de textes écrits, oraux et multimodaux. Les élèves rappellent et utilisent le vocabulaire lié aux couleurs, aux adjectifs qualificatifs, aux adverbes de lieu, font des recherches sur Internet, enregistrent des informations, comprennent et produisent un langage écrit et oral en utilisant la technologie numérique. L'enseignement des langues étrangères devient un jeu qui met en évidence le rôle de l'art. La conception du scénario était basée sur le modèle de la classe inversée, appliquant une pédagogie de l'alphabétisation dans un contexte de travail centré sur l'élève, interculturel et différencié, qui favorise la pensée critique en sensibilisant les élèves à l'art et au divertissement. Les élèves, guidés et encouragés par leur professeur, en utilisant l'art à travers la langue française, s'engagent dans des activités ludiques liées à leur vie, leur quotidien et leur environnement socioculturel élargi et se préparent plus efficacement à une société multilingue, multiculturelle et multimédia. Le curriculum intégré pour l'étude des langues étrangères (2016), qui fait référence à des indicateurs communicatifs pour le développement de la littératie numérique, est un point de référence car il renforce les compétences numériques qui sont des atouts essentiels pour la génération de "natifs numériques".
Fichier non déposé

Dates et versions

hal-03504169 , version 1 (28-12-2021)

Identifiants

  • HAL Id : hal-03504169 , version 1

Citer

Varvara Pyromali. Το κίνημα του Γαλλικού Ιμπρεσιονισμού μέσα από τα μάτια των παιδιών. Το εκπαιδευτικό παιχνίδι και η τέχνη στην εκπαίδευση και στον πολιτισμό, Μουσείο Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης του ΕΚΕΔΙΣΥ; Εργαστήριο Ψυχοπαιδαγωγικών Εφαρμογών στην Προσχολική Αγωγή; Labοratory for Research on Early Childhood Psychopedagogy; Τμήμα Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία; Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής; Greek Cultural Institute; Μητροπολιτικό Κολλέγιο, Oct 2021, Athens, Greece. pp.367-375. ⟨hal-03504169⟩
87 Consultations
0 Téléchargements

Partager

Gmail Mastodon Facebook X LinkedIn More