Modélisation diasystémique - Université Paul Valéry Montpellier 3 Accéder directement au contenu
N°Spécial De Revue/Special Issue Verbum (Presses Universitaires de Nancy) Année : 2020

Modélisation diasystémique

Résumé

Par modélisation diasystémique (désormais MD), on entend, entre autres méthodes et productions d’objets de connaissance, la conception et la visualisation d’une synthèse de la variation au sein d’un diasystème (métagrammaire de dialectes ou de variétés relevant d’un même réseau dialectal). La notion même de diasystème, proposée initialement par Uriel Weinreich, avec ses catégories phonémiques présentées sous forme de fractions, a constitué en son temps une première modélisation de ce type, davantage abstraite et fondée sur des relations d’équivalence fonctionnelle entre catégories ou unités fonctionnelles d’un continuum dialectal, que la notion d’isoglosses et d’aires géolinguistiques ne l'étaient jusqu'alors. Alors que, selon nous, la notion de diasystème était particulièrement féconde, peu d’auteurs s’en revendiquent encore explicitement (hormis Catherine Paris, pour les langues caucasiques nord-occidentales, et la tradition dialectologique italienne de l'Ecole de Turin notamment, cf. Grassi & Telmon 1979). Cette oblitération dans le champ de la dialectologie peut s’expliquer par le fait que toute computation de différences dialectales envisagées comme système de fractions est, somme toute, trivial, et s’applique de fait dans les procédures les plus triviales de la dialectométrie, que ce soit par calcul de l’indice de similarité relative (école de Toulouse et de Salzburg), ou par l’algorithme de Levenshtein (distance d’édition). Une véritable modélisation devrait non pas se contenter de décrire et mettre à plat la diversité des sous-systèmes, mais hiérarchiser à l’aide d’un système de contraintes et d’implications, et configurer par des diagrammes, les relations entre les sous-composantes du système. Une MD heuristique devrait impérativement dépasser le stade de la seule mise en regard pour s’aventurer vers une mise en abyme fondée sur des principes et des paramètres, notamment typologiques, en tenant compte de critères tels que la généralité et la densité des phénomènes, leurs relations d’implication et d’imbrication, les mécanismes de rétraction ou d’expansion des procédés actifs dans le diasystème. Position, économie, combinatoire, inférence devraient être les maîtres-mots qui présideraient à l’élaboration de modélisations post-weinreichiennes. Le diasystème gagnerait alors en pouvoir explicatif pour contribuer au développement de la typologie linguistique et, partant, de la dialectologie générale, comme une des dimensions aussi bien empiriques que théoriques de la linguistique générale (Léonard 2012). Quoique très stimulante, on peut en outre reprocher deux choses à la notion fondatrice de diasystème selon Weinreich : (a) son caractère principalement paradigmatique, ou sa limitation au seul champ des inventaires catégoriels, comme dans les exemples ci-dessus, (b) son inaboutissement ou sa déshérence en termes de simulation et de visualisation. Qui pourrait citer de véritables avancées dans ce domaine ? Hormis des tentatives d’adaptation à des diasystèmes comme celui des langues indo-aryennes par Colin Masica (1990 : 244), on rencontre peu de visualisations diasystémiques comparables à celles proposées initialement par Uriel Weinreich, ou bien, comme dans l’exemple ci-dessous (fig.3) ; la représentation relève davantage d’une juxtaposition élégamment ordonnée, simulant la position des langues et dialectes du domaine concerné qu’une véritable modélisation en termes de systématisation et hiérarchisation des éléments variants. En revanche, on notera une certaine sophistication en ce qui concerne le paramétrage des catégories morphosyntaxiques
Diasistemsko modeliranje (v nadaljevanju DM) med drugimi metodami in produkcijami objektov znanja pomeni tudi zasnovo in vizualizacijo sinteze variacij znotraj diasistema (metagramatika narečij ali različic, ki pripadajo isti narečni mreži). Že sam pojem diasistema, ki ga je prvotno predlagal Uriel Weinreich, s svojimi fonemskimi kategorijami, predstavljenimi v obliki ulomkov, je v svojem času predstavljal prvo tovrstno modeliranje, ki je bilo bolj abstraktno in je temeljilo na razmerjih funkcionalne enakovrednosti med kategorijami ali funkcionalnimi enotami dialektalnega kontinuuma, kot so bili do takrat pojmi izoglos in geolingvističnih območij. Čeprav je bil po našem mnenju pojem diasistema še posebej ploden, se le redki avtorji še vedno izrecno okličejo za njegove avtorje (razen Catherine Paris za severozahodne kavkaške jezike in zlasti italijanske dialektološke tradicije torinske šole, prim. še Grassi in Telmon 1979). To zabrisanost na področju dialektologije je mogoče razložiti z dejstvom, da je vsak izračun narečnih razlik, predviden kot sistem ulomkov, navsezadnje trivialen in se dejansko uporablja v najbolj trivialnih postopkih dialektometrije, bodisi z izračunom indeksa relativne podobnosti (Toulouse in Salzburška šola) bodisi z Levenštejnovim algoritmom (edicijska razdalja). Pravo modeliranje se ne bi smelo zadovoljiti z opisovanjem in sploščanjem raznolikosti podsistemov, temveč bi moralo hierarhizirati s sistemom omejitev in implikacij ter z diagrami konfigurirati odnose med podsestavinami sistema. Hevristični MD bi moral nujno preseči fazo preprostega soočanja in se podati v smer mise en abyme, ki temelji na načelih in parametrih, zlasti tipoloških, ob upoštevanju meril, kot so splošnost in gostota pojavov, njihovi odnosi implikacije in prepletanja, mehanizmi umikanja ali širjenja procesov, ki delujejo v diasistemu. Položaj, ekonomičnost, kombinatoričnost, sklepanje morajo biti ključne besede, ki vodijo pripravo postweinreichovskega modeliranja. Diasistem bi tako pridobil na pojasnjevalni moči, da bi lahko prispeval k razvoju jezikovne tipologije in posledično splošne dialektologije kot ene od empiričnih in tudi teoretičnih razsežnosti splošnega jezikoslovja (Léonard 2012). Čeprav zelo spodbuden, je temeljni pojem diasistema po Weinreichu mogoče kritizirati tudi zaradi dveh stvari: (a) njegov pretežno paradigmatski značaj ali njegova omejenost zgolj na področje kategorialnih popisov, kot v zgornjih primerih, (b) njegova nedokončanost ali njegova izpraznjenost v smislu simulacije in vizualizacije. Kdo bi lahko pokazal na resnični napredek na tem področju? Razen poskusov prilagajanja diasistemom, kot je na primer Colin Masica (1990: 244) za indoarijske jezike, naletimo le na nekaj diasistemskih vizualizacij, primerljivih s tistimi, ki jih je prvotno predlagal Uriel Weinreich, ali pa gre, kot v spodnjem primeru (slika 3), bolj za elegantno urejeno primerjavo, ki simulira položaj jezikov in narečij obravnavanega področja, kot za pravo modeliranje v smislu sistematizacije in hierarhizacije variantnih elementov. Po drugi strani pa je mogoče opaziti določeno prefinjenost glede parametrizacije morfosintaktičnih kategorij.
Fichier non déposé

Dates et versions

hal-04046155 , version 1 (25-03-2023)

Identifiants

  • HAL Id : hal-04046155 , version 1

Citer

Jean Léo Léonard. Modélisation diasystémique. Verbum (Presses Universitaires de Nancy), XLII (1-2), 2020. ⟨hal-04046155⟩
22 Consultations
0 Téléchargements

Partager

Gmail Facebook X LinkedIn More