Κυνηγώντας θησαυρούς μουσικής στο μάθημα των Γαλλικών - Université Paul Valéry Montpellier 3 Accéder directement au contenu
Communication Dans Un Congrès Année : 2022

Κυνηγώντας θησαυρούς μουσικής στο μάθημα των Γαλλικών

Music treasure hunting in French class

La chasse aux trésors musicaux dans les cours de français

Résumé

Η παρούσα διδακτική πρόταση αποσκοπεί στην εξοικείωση των μαθητών με τη μουσική στα πλαίσια του μαθήματος των Γαλλικών μέσα από ένα βιωματικό κυνήγι θησαυρού, το οποίο οργανώνεται και εκπονείται από τους ίδιους τους μαθητές. Η υλοποίηση του παρόντος διδακτικού σεναρίου προτείνεται για μαθητές επιπέδου γλωσσομάθειας Α1- που φοιτούν στη ΣΤ’ τάξη Δημοτικού και συνιστάται η συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς των γνωστικών αντικειμένων των Εικαστικών και της Μουσικής. Η θεματική ικανοποιεί την επιθυμία των μαθητών να διευρύνουν τους μουσικούς τους ορίζοντες, εμπεδίδοντας έννοιες που έχουν ήδη διδαχθεί στο μάθημα της μουσικής και μαθαίνοντας Γάλλους καλλιτέχνες μέσα από καινοτόμες βιωματικές, μουσικοκινητικές δραστηριότητες εντός και εκτός της σχολικής τάξης. Οι μαθητές, χωρισμένοι σε μικρές ευέλικτες ομάδες, οργανώνουν οι ίδιοι ένα παιχνίδι χαμένου θησαυρού με οδηγίες, στάδια και αποστολές σε ένα περιβάλλον αλληλεπίδρασης και συνεργασίας. Στη συνέχεια, βγαίνουν από τον στενό χώρο της σχολικής τάξης και συμμετέχουν ενεργά και δημιουργικά σε ένα βιωματικό και διαδραστικό μουσικό παιχνίδι που διοργανώνεται στην αυλή του σχολείου. Το τελικό προϊόν της εργασίας τους μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο παρουσίασης ή και να χρησιμοποιηθεί με παραλλαγές ως επιτραπέζιο παιχνίδι. Ο σχεδιασμός του σεναρίου βασίζεται στο μοντέλο της διαφοροποιημένης διδασκαλίας λαμβάνοντας υπόψη πως η ξενόγλωσση σχολική τάξη χαρακτηρίζεται από μεγάλη ανομοιογένεια ως προς την μαθησιακή ετοιμότητα και τη γλωσσική επάρκεια στην ξένη γλώσσα. Αξιοποιώντας τεχνικές της διαφοροποιημένης διδασκαλίας και κάνοντας χρήση της ομαδοσυνεργατικής προσέγγισης, επιτυγχάνεται η συνεργασία, η απόκτηση αυτοπεποίθησης, ο βέλτιστος διαμοιρασμός της γνώσης και μια κουλτούρα ευχάριστης συμμετοχής στο ξενόγλωσσο μάθημα. Διατηρώντας ως κοινό θέμα τη μουσική, μέσα από δραστηριότητες διαφορετικών επιπέδων πολυπλοκότητας και εργασίες κλιμακούμενης δυσκολίας που ευνοούν τις πολυαισθητηριακές προσεγγίσεις, οι μαθητές αναπτύσσουν τις τέσσερις γλωσσικές επικοινωνιακές δραστηριότητες. Με αυτό τον τρόπο εμπλουτίζεται το μάθημα των Γαλλικών με τεχνικές παιγνιώδους μάθησης και αναδεικνύεται ο ρόλος της τέχνης.
The present teaching proposal aims to familiarize students with music in the context of French lessons through an experience based treasure hunt, which is organized and carried out by the students themselves. The implementation of this teaching scenario is proposed for students at A1- level of language proficiency who are in the 6th grade of primary school and it is recommended to cooperate with the teachers of the subjects of Visual Arts and Music. The topic satisfies students' desire to broaden their musical horizons by consolidating concepts already taught in music lessons and learning about French artists through innovative experiential, music-movement activities in and outside the classroom. The students, divided into small flexible groups, organise themselves a lost treasure game with instructions, stages and missions in an environment of interaction and collaboration. They then leave the narrow confines of the classroom and actively and creatively participate in an experiential and interactive musical game organised in the schoolyard. The final product of their work can be presented or used with variations as a board game. The design of the scenario is based on the differentiated teaching model, taking into account that the foreign language classroom is characterized by a high degree of heterogeneity in terms of learning readiness and language proficiency in the foreign language. Utilizing differentiated teaching techniques and making use of the collaborative team approach, cooperation, the acquisition of self-confidence, optimal knowledge sharing and a culture of enjoyable participation in the foreign language classroom are achieved. Keeping music as a common denominator, through activities of different levels of complexity and tasks of graduated difficulty that favour multisensory approaches, students develop the four language communicative skills. In this way, French lessons are enriched with playful learning techniques and the role of art is highlighted.
La présente proposition d'enseignement vise à familiariser les élèves avec la musique dans le contexte des cours de français à travers une chasse au trésor expérimentale, organisée et menée par les élèves eux-mêmes. La mise en œuvre de ce scénario pédagogique est proposée aux élèves de niveau A1- qui sont en 6ème année d'école primaire et il est recommandé de coopérer avec les enseignants d'arts visuels et de musique. Le thème répond au désir des élèves d'élargir leurs horizons musicaux en consolidant les concepts déjà enseignés en cours de musique et en découvrant des artistes français dans le cadre d'activités participatives et musicales innovantes en classe et en dehors de la classe. Les élèves, répartis en petits groupes flexibles, organisent eux-mêmes un jeu du trésor perdu avec des instructions, des étapes et des missions dans un environnement d'interaction et de collaboration. Ils quittent ensuite les limites de la salle de classe et participent de manière active et créative à un jeu musical expérientiel et interactif organisé dans la cour de l'école. Le produit final de leur travail peut être présenté ou utilisé avec des variations comme un jeu de société. La conception du scénario est basée sur le modèle d'enseignement différencié, en tenant compte du fait que la classe de langue étrangère est caractérisée par un degré élevé d'hétérogénéité en termes de préparation à l'apprentissage et de compétence linguistique. En utilisant des techniques d'enseignement différencié et en recourant à l'approche de l'équipe collaborative, la coopération, l'acquisition de la confiance en soi, le partage optimal des connaissances et une culture de la participation agréable dans la classe de langue étrangère sont favorisés. En gardant la musique comme thème commun, à travers des activités de différents niveaux de complexité et des tâches de difficulté graduelle qui favorisent les approches multisensorielles, les élèves développent les quatre compétences communicatives langagières. De cette manière, les cours de français sont enrichis par des techniques d'apprentissage ludiques et le rôle de l'art est mis en évidence.
Fichier non déposé

Dates et versions

hal-04081753 , version 1 (25-04-2023)

Licence

Copyright (Tous droits réservés)

Identifiants

  • HAL Id : hal-04081753 , version 1

Citer

Varvara Pyromali. Κυνηγώντας θησαυρούς μουσικής στο μάθημα των Γαλλικών. 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο "Το εκπαιδευτικό παιχνίδι και η τέχνη στην εκπαίδευση και στον πολιτισμό", Μουσείο Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης; Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής; Μητροπολιτικό Κολλέγιο; Πανελλήνιος Σύλλογος Ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών; Greek Cultural Institute, Nov 2022, Αθήνα, Greece. ⟨hal-04081753⟩
37 Consultations
0 Téléchargements

Partager

Gmail Facebook X LinkedIn More