Bretanya i Catalunya : quins fonaments per una revifalla identitària? - Université Paul Valéry Montpellier 3 Accéder directement au contenu
Article Dans Une Revue REC: Revue d'études catalanes Année : 2014

Bretanya i Catalunya : quins fonaments per una revifalla identitària?

Résumé

Aprofitant la temàtica de la trobada, «Els Països Catalans i la Bretanya», proposem un estudi comparatiu de les revifalles identitàries al Principat i a la Bretanya. És un plantejament ambiciós i difícil ja que es tracta de dos territoris que corresponen a contextos jurídics, sociopolítics i socioculturals ben diferents. Com que s’han de seguir pautes distintes, tant a nivell de cronologia com d’àrees i de fonts i dades, ho farem primer en paral·lel. A la tercera part, provarem d’elaborar una síntesi i plasmar-la a una taula (cf. Annex). D’una banda, ens interessa destacar les vies d’aquestes revifalles contra la dominació dels estats espanyol i francès, bo i posant de manifest els seus moments àlgids. D’altra banda, volem demostrar l’estat actual d’aquests territoris i el possible futur de la seva llengua i cultura. Intentarem verificar si, com ho sembla des d’un enfoc superficial, a Catalunya és la llengua la que porta cap a la cultura, i si, a l’inrevés, a la Bretanya, és la cultura la que porta cap a la llengua. També demostrarem el paper que juga el marc polític a cada territori.
Fichier non déposé

Dates et versions

hal-04082031 , version 1 (26-04-2023)

Identifiants

  • HAL Id : hal-04082031 , version 1

Citer

Chrystelle Burban, Christian Lagarde. Bretanya i Catalunya : quins fonaments per una revifalla identitària?. REC: Revue d'études catalanes, 2014, 1, pp.55-62. ⟨hal-04082031⟩
14 Consultations
0 Téléchargements

Partager

Gmail Facebook Twitter LinkedIn More